Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Oplysning vedrørende behandling af personoplysninger

Dataansvarlig myndighed for behandlingen af oplysningerne
Den dataansvarlige myndighed er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Sluseholmen 8 B, 2450 København SV.

Formål med behandlingen af oplysninger og retsgrundlag for behandlingen
Behandlingen af oplysningerne sker for at udsende information om Bygnings- og Boligregistret (BBR) til de registrerede, der har anmodet om at modtage information. Udsendelsen af information om BBR sker som et led i den myndighedsudøvelse vedrørende det landsdækkende BBR, som den dataansvarlige myndighed varetager efter BBR-loven.

Kategorier af personoplysninger
De efterspurgte identifikations- og kontaktoplysninger behandles i forbindelse med udsendelsen af information om BBR. I det omfang disse oplysninger er personoplysninger efter databeskyttelsesforordningen, er oplysningerne alene almindelige personoplysninger.

Frivilligt at afgive oplysningerne
Det er frivilligt at afgive oplysningerne, men der vil ikke kunne udsendes information vedrørende BBR uden de efterspurgte oplysninger.

Modtagere af personoplysninger
Oplysningerne behandles af den dataansvarlige myndighed, og oplysningerne kan videregives til en anden offentlig myndighed, hvis ressortansvaret for BBR overgår hertil.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Oplysningerne opbevares indtil den registrerede meddeler den dataansvarlige myndighed, at den registrerede ikke længere ønsker at modtage information vedrørende BBR. De registrerede oplysninger slettes herefter.

Rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesforordningen giver de registrerede en række rettigheder. Som registreret har du bl.a. med de begrænsninger, der følger af databeskyttelsesforordningen m.v., ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i dine personoplysninger, berigtigelse af dine personoplysninger, sletning af dine personoplysninger, begrænsning af behandling af dine personoplysninger, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt dataportabilitet vedrørende dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren
Udviklings- og Forenklingsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via mail på dpo@ufst.dk.

Klager over behandling af personoplysninger
Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.